Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego skybro.aero

1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.skybro.aero, zwanego dalej Serwisem internetowym, jest SKYMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000882046, NIP: 5170413399, REGON: 388093386, zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych.
Kontakt: office@skybro.aero.

2. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Powyższe dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania związane z naszą ofertą lub funkcjonowaniem Serwisu;

b) adres e-mail – może być przetwarzany także wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na
przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo subskrybentem naszego newslettera. W takiej sytuacji będziemy wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe i marketingowe;

c) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);

d) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub
mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

3. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

a) odpowiedzi na Państwa pytania związane z naszą ofertą lub bieżącym funkcjonowaniem Serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na zadane pytania lub rozwiązania zgłoszonej sprawy,

b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,

c) prowadzenia newslettera dla zapisanych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie wycofania zgody (za co należy uznać również wypisanie się z newslettera),

d) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.

5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są użytkownicy, tj. osoby, których dane dotyczą.

6. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Google Ireland Ltd. (Google Ads) oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmioty
dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa (zgodnie z politykami prywatności
tych podmiotów). Powyższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych w postaci plików cookies. Dane te są przetwarzane w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika.

7. W przypadku występowania przycisku zawierającego hiperłącze do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych, między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego, a Administratorem danej zewnętrznej witryny występuje relacja współadmininistracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych
innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (np. organom podatkowym, organom ścigania).

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
b) dostawcom narzędzi pakietów biurowych.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

11. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

d) wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,

e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

f) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

g) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

i) w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

j) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.

12. Celem skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail lub w formie pisemnej, na adresy wskazane w pkt 13 poniżej.

13. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: office@skybro.aero lub w formie pisemnej na adres Skymedia sp. z o.o. al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://skybro.aero/cookies-policy/

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.